Regulamin opinii

img
img
img
img
shape
shape

Regulamin dodawana opinii i recenzji

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Użytkownikiem jest każa osoba korzystająca z serwisu www.sekretyrozwojuosobistego.pl
 2. Opinią jest fragment tekstu, wypowiedzi lub opinii produktu umieszczony przez użytkownika w serwisie www.sekretyrozwojuosobistego.pl zwanym dalej Serwis, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.sekretyrozwojuosobistego.pl , prowadzonym przez Life Consulting Sergio Lo Porto, zwany dalej Life Consulting.
 4. Użytkownik przesyłając do serwisu www.sekretyrozwojuosobistego.pl Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
§ 2 Zasady publikowania opinii/recenzji
 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim lub angiekskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Serwis ma prawo do przetłumaczenia na inny język wysłane Opinie, i Użytkownik zgadza się na to, że jego Opinia może zostać przetłumaczona na inny język.
 3. Publikowane teksty są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Life Consulting nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 4. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko), zawód/o sobie oraz zdjęcie Użytkownika. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści. Life Consulting zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
 6. Publikacja Opinii może nastąpić w ciągu 2 miesiecy od daty jej wysłania.
 7. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 8. Life Consulting nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia/odrzucenia, w szczególności gdy:
  1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.sekretyrozwojuosobistego.pl
  4. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adrzesy mailowe
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  6. nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
  7. nie maja wartości merytorycznej,
  8. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  9. są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią własnej Opinii,
  10. są wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  11. nie zawierają polskich znaków,
  12. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej lub angielskiej pisowni i gramatyki,
  13. w całości pisane są dużymi literami,
 9. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
§ 3 Prawa autorskie
 1. Użytkownik udziela Life Consulting nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Life Consulting. wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi
 2. W ramach udzielonej licencji Life Consulting otrzymuje prawo do:
  1. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  2. Udostępniania Opinii również na innych domenach i stronach internetowych
  3. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  4. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Life Consulting. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Life Consulting, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Life Consulting zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Life Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.